Usługi dla Klientów w Polsce

Strategie, umowy i opinie prawne

Opracowywanie strategii dotyczące ochrony praw własności intelektualnej w zakresie krajowym i europejskim oraz strategie patentowania. Audyt własności intelektualnej. Optymalizacja kosztów uzyskania i utrzymania ochrony w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym poprzez zgłoszenia europejskie. Opinie prawne dotyczące stosowania przepisów prawa własności przemysłowej w danym stanie faktycznym. Umowy przekazania praw, umowy licencyjne, formalności administracyjne w związku ze sprzedażą i zakupem praw wyłącznych.

Spory, negocjacje i egzekucja praw

Doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania o ochronę praw wyłącznych. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP w postępowaniu spornym, przed Sądem Administracyjnym w postępowaniach o utrzymanie rejestracji, przed sądem cywilnym o naruszenie praw i w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradztwo przy prowadzeniu negocjacji w sporze cywilnym na drodze ugody sądowej i pozasądowej. Wszczynanie i rozwiązywanie sporów naruszeniowych.